به گزارش صبح مشرق ، آرش حسینی میلانی عضو شورای اسلامی شهر تهران عصر امروز در همایش تخصصی آب، فضای سبز و مدیریت شهری گفت: امروز در سال اول برنامه سوم شهرداری هستیم که در آن به موضوع آب توجه ویژه شده است.

میلانی ادامه داد: اولا در حوزه کمیت مصرف آب برنامه ریزی شده است و شهرداری باید ۳۵ میلیون متر مکعب از مصرف خود را کاهش بدهد همچنین در این برنامه بر استفاده از پسآب ناشی از تصفیه فاضلاب هم تاکید شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: باید با تغییر رویکرد مصرف آب در فضای سبز میزان مصرف آب خام را کاهش بدهیم؛ فضای سبز قابل توجهی در شهری ایجاد کرده ایم که در اقلیم خشک قرار گرفته است که از سویی باید حفظ شده و از سویی باید مصرف آب در آن کنترل شود.

وی ادامه داد: این البته در حالی است که ما در برخی مناطق شهر تهران کمبود فضای سبز داریم و از سوی دیگر باید کمربند فضای سبز شهر تهران را هم تکمیل کنیم که اینها هم نیاز به آب دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حوزه آگاهی در حوزه فضای سبز به نظرم کم کاری کرده ایم و در واقع به عنوان یک ضرورت اساسی به موضوع حفظ فضای سبز نپرداخته ایم.

میلانی تصریح کرد: عمده موارد شاهدیم که می گویند سازمان فضای سبز داریم و

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، آرش حسینی میلانی عضو شورای اسلامی شهر تهران عصر امروز در همایش تخصصی آب، فضای سبز و مدیریت شهری گفت: امروز در سال اول برنامه سوم شهرداری هستیم که در آن به موضوع آب توجه ویژه شده است.

میلانی ادامه داد: اولا در حوزه کمیت مصرف آب برنامه ریزی شده است و شهرداری باید ۳۵ میلیون متر مکعب از مصرف خود را کاهش بدهد همچنین در این برنامه بر استفاده از پسآب ناشی از تصفیه فاضلاب هم تاکید شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: باید با تغییر رویکرد مصرف آب در فضای سبز میزان مصرف آب خام را کاهش بدهیم؛ فضای سبز قابل توجهی در شهری ایجاد کرده ایم که در اقلیم خشک قرار گرفته است که از سویی باید حفظ شده و از سویی باید مصرف آب در آن کنترل شود.

وی ادامه داد: این البته در حالی است که ما در برخی مناطق شهر تهران کمبود فضای سبز داریم و از سوی دیگر باید کمربند فضای سبز شهر تهران را هم تکمیل کنیم که اینها هم نیاز به آب دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حوزه آگاهی در حوزه فضای سبز به نظرم کم کاری کرده ایم و در واقع به عنوان یک ضرورت اساسی به موضوع حفظ فضای سبز نپرداخته ایم.

میلانی تصریح کرد: عمده موارد شاهدیم که می گویند سازمان فضای سبز داریم و قرار نیست فرد دیگری کاری انجام بدهد اما این در حالی است که خود شهروندان باید در حوزه نگهداشت فضای سبز عمل کرده و اجازه ندهند آب بیش از حد مصرف شود.

نیست فرد دیگری کاری انجام بدهد اما این در حالی است که خود شهروندان باید در حوزه نگهداشت فضای سبز عمل کرده و اجازه ندهند آب بیش

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، آرش حسینی میلانی عضو شورای اسلامی شهر تهران عصر امروز در همایش تخصصی آب، فضای سبز و مدیریت شهری گفت: امروز در سال اول برنامه سوم شهرداری هستیم که در آن به موضوع آب توجه ویژه شده است.

میلانی ادامه داد: اولا در حوزه کمیت مصرف آب برنامه ریزی شده است و شهرداری باید ۳۵ میلیون متر مکعب از مصرف خود را کاهش بدهد همچنین در این برنامه بر استفاده از پسآب ناشی از تصفیه فاضلاب هم تاکید شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: باید با تغییر رویکرد مصرف آب در فضای سبز میزان مصرف آب خام را کاهش بدهیم؛ فضای سبز قابل توجهی در شهری ایجاد کرده ایم که در اقلیم خشک قرار گرفته است که از سویی باید حفظ شده و از سویی باید مصرف آب در آن کنترل شود.

وی ادامه داد: این البته در حالی است که ما در برخی مناطق شهر تهران کمبود فضای سبز داریم و از سوی دیگر باید کمربند فضای سبز شهر تهران را هم تکمیل کنیم که اینها هم نیاز به آب دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حوزه آگاهی در حوزه فضای سبز به نظرم کم کاری کرده ایم و در واقع به عنوان یک ضرورت اساسی به موضوع حفظ فضای سبز نپرداخته ایم.

میلانی تصریح کرد: عمده موارد شاهدیم که می گویند سازمان فضای سبز داریم و قرار نیست فرد دیگری کاری انجام بدهد اما این در حالی است که خود شهروندان باید در حوزه نگهداشت فضای سبز عمل کرده و اجازه ندهند آب بیش از حد مصرف شود.

انتهای پیام / ۱۳۶۳۹۸